Vlna

urbánny splietací mág

ZLATÁ VLNA 2020 – NOMINÁCIE

Občianske združenie Novotvar, občianske združenie Vlna a Literárne informačné centrum vyhlasujú 2. ročník národnej ceny za poéziu pod záštitou primátora mesta Bratislava Ing. arch. Matúša Valla, skladateľa a textára skupiny Para, a Karin Habšudovej, víťazky Hopmanovho pohára z roku 1998, štvrťfinalistky Roland Garros z roku 1996 a prvej Slovenky, ktorá sa dostala do prvej desiatky svetového rebríčka WTA.

1  Zlatá vlna nie je príbuzným projektom Zlatej lýry.
2  Časť ceny bude odovzdaná v nefinančnej, teda zážitkovej podobe a v naturáliách.
3  V tomto bode už snaha o ovplyvňovanie poroty nemá význam, je však stále vítaná.

ŠTATÚT
I. Cena sa udeľuje raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské básnické dielo vydané v predchádzajúcom roku.

II. Dielom sa rozumie knižne vydaná básnická tvorbažijúceho autora alebo autorky, spĺňajúca kritériá roku vydania a uvedená do distribúcie najneskôr mesiac pred prvým zasadnutím odbornej poroty aktuálneho
ročníka ceny. Knihy, ktoré boli do života uvedené neskôr, budú hodnotené v nasledujúcom ročníku. Poéziu si treba nielen odtrpieť, ale aj odčakať.

III. Najlepším pôvodným slovenským básnickým dielom sa rozumie kniha takto ocenená odbornou a zanietenou porotou.

IV. Porota má troch členov a členky s rovnocenným hlasovacím právom. Členov poroty menujú organizátori.

V. Porota nie je nestranná, nezaujatá ani neovplyvniteľná. Porota hodnotí slovenskú poéziu. Porota slovenskú poéziu píše. Konflikt záujmov je prípustný. Lobing a iné formy ovplyvňovania poroty a organizátorov sú akceptované a vítané. Hranice sú neisté a nejasné. Koncept bez kontextu neexistuje.

VI. Hodnotia sa všetky básnické knihy, ktoré vyšli vo vyššie definovanom období.

VII. Hlasovanie prebieha v dvoch kolách.

VIII. Porota zverejní v abecednom poradí podľa mena autora alebo autorky zoznam troch až piatich nominovaných diel vždy v letnom čísle časopisu Vlna.

IX. V prípade, že porota nevyberie víťaznú knihu za dané obdobie, udelí cenu za celoživotné dielo.

X. Laureát alebo laureátka Zlatej vlny získa cenu v celkovej hodnote 3 000 €.2
XI. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ceny sa uskutoční 8. októbra na medzinárodnom literárnom festivale Novotvar 2020 za účasti3 poroty.

XII. Kniha aj laureát/laureátka majú právo používať titul „Laureát/Laureátka národnej ceny za poéziu Zlatá vlna *príslušný rok“.

Porota národnej ceny za poéziu Zlatá Vlna v zložení Derek Rebro (literárny kritik, šéfredaktor časopisu Glosolália, toho času degustátor vin de maison), Jaroslav Šrank (literárny kritik, učiteľ na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, toho času amatérsky analytik odkvapových rúr)
a Eva Urbanová (literárna kritička, redaktorka časopisu Fraktál, toho času pokusná bežkyňa životom) sa po urputných elektronických dišputách v trojuholníku Nice – Kočín-Lančár – Predajná počas júla 2020 rozhodla z oceána slovenských básnických zbierok za rok 2019 vyzdvihnúť týchto päť kníh:

ĽUBOŠ BENDZÁK: Vlastná váha. Skalná ruža, 2019.
JANA BODNÁROVÁ: Terče. Modrý Peter, 2019.
EVA LUKA: Jazver. Modrý Peter, 2019.
IVONA PEKÁRKOVÁ: Lepšia verzia seba.
KAMIL ZBRUŽ: Brak, 2019.Deň pri jazere. Vlna/Drewo a srd, 2019.

A čo na to hovoria nominované zbierky?
Vlastná váha: „mám rád tie dni keď sa / nič zvláštne nedeje“
Terče: „všetko sa javí ako sviatok / krátky a intenzívny / s delikátnou vibráciou“
Deň pri jazere: „~~~~~~~~~~~~~~“
Lepšia verzia seba: „a pravdepodobne to budú len najsilnejší z vás / len tí s pevnou vierou a čistým srdcom / čo dôjdu až do cieľa“
Jazver: „Zošaliete tam, bez vlastnej vôle“